ClearView Sweden AB - garanitvillkor för privatpersoner

ClearView Sweden AB förbinder sig att gentemot kunden att snarast möjligt avhjälpa fel som uppstår pga brister i material och tillverkning. Kunden ansvarar själv för övriga kostnader såsom resor, arbetskostnader och åtkomstkostnader. 

Garantin gäller i 10 år från leveransdatum under förtsättning att kunden fullgjort sina betalningsförpliktelser gentemot ClearView Sweden AB.

Garantianspråk skall alltid ske skriftligen där köparen även bifogar slutfakturan.

Om köparen själv ansvarat för måttning, montering och installation skall köparen själv ansvara för att varan kommer till och från ClearView Sweden AB för reparation.

ClearView Sweden AB ansvarar endast för fel som uppstår vid aktsam och riktig användning av en korrekt installerad vara.

Garantin omfattar inte fel som orsakatas av normalt slitage, olycka, vandalisering eller undermåligt underhåll. 

ClearView Sweden AB förbinder sig att följa beslut fattade av Almänna Reklamationsnämnden.